Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“

 

 

 

 

На 10.12.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0234-C01. ЯНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в Янев Инженеринг ЕООД“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на „Янев Инженеринг“ ЕООД чрез закупуване на следните ДМА: 2 бр. CNC хидравлични абкант преси и 1 бр. електрическа абкант преса със серво задвижване, абсолютно необходими за изпълнение на включената в проекта дейност.

 

 

 

 

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител/и с предмет:

„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на:

Обособена позиция 1: CNC хидравлична абкант преса вид 1 (1 брой);

Обособена позиция 2: CNC хидравлична абкант преса вид 2 (1 брой);

Обособена позиция 3: Електрическа абкант преса със серво задвижване (1 брой)“

Документацията е във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.040-0234-C01 „Подобряване на производствения капацитет в Янев Инженеринг ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Тръжната документация