Общи условия

Общи условия за продажба, доставка и плащане на стоки

I. Приложно поле

1.1 Настоящите Общи условия за продажба, доставка и плащане на стоки (наричани по-долу „Общи условия”) се прилагат по отношение на всички продажби, доставки и плащане на стоки на Янев инженеринг, освен ако между страните изрично е договорено друго в писмена форма.

1.2 Общите условия съпътстват и са неразделна част от всички договори за продажби, доставки и плащане на стоки, които Янев Инженеринг сключва с трети лица (Купувачи). Изричното писмено съгласие на Янев Инженеринг е необходимо за всяко изменение на настоящите Общи условия и за допълнителни уговорки, свързани с продажби, доставки и плащане на стоки, а всяко договорно изменение важи само за конкретния случай, за който се отнася.

1.3 При заявяване или закупуване на продукти и/или услуги от Янев Инженеринг Вие приемате и декларирате, че сте съгласни с Общите условия.

1.4 Настоящите Общи условия изключват прилагането на всякакви противоречащи им общи условия на трети лица, като действието на същите не ни обвързва, дори и в случай, че при сключването на договора не възразим изрично срещу тях.

1.5 Общите условия са достъпни на нашия интернет адрес www.janevengineering.com.

1.6 Ако Купувачът или друг договорен партньор препродаде закупени от Янев Инженеринг продукти, те са задължени да обвържат с настоящите Общи условия всички последващи потребители. Под последваща препродажба се разбира всякакво предаване на стоката на следващи клиенти в рамките на търговската им дейност, независимо дали е налице промяна във формата или е извършена последваща преработка на стоката. Купувачът или другите договорни партньори отговарят спрямо Янев инженеринг за всички вреди, които претърпяваме, в случай че не са извършили съответно обвързване на последващи потребители при препродажба.

II. Оферти

2.1 Офертите на Янев Инженеринг имат обвързваща сила до изтичане на определения в тях срок. Всяка информация, която засяга продуктите на Янев Инженеринг, съдържаща се в каталози, брошури, интернет страници, ценови листи и други, няма обвързваща сила за нас, освен ако не е неразделна част от писмен договор, по който Янев Инженеринг е страна.

2.2 Всякакви устни уговорки, включително такива между Купувача и наши служители, имат сила само след надлежното им писмено потвърждаване от страна на законния представител на Янев Инженеринг.

2.3 Поръчки на Купувачи са обвързващи за Янев Инженеринг, само при кумулативното наличие на следните две предпоставки:
(i) Поръчката е извършена в писмена форма, с изрично посочване на стоката по вид и количество;
(ii) Поръчката впоследствие е потвърдена от Янев Инженеринг в писмена форма или чрез извършване на доставка в съответствие с поръчката.

Потвърждението за получаването на поръчка не се счита за приемане на поръчката.

2.4 Купувачът приема да третира поверително адресирана до него оферта и да не я предоставя на трети лица.

III. Цени. Начини на плащане

3.1 Цените са в български лева, освен ако не е уговорено друго.

3.2 Освен ако е уговорено друго, цените са калкулирани EX WORKS (франко завода съгласно Incoterms 2010) и не включват разходи за транспорт и изпращане (вкл. опаковане, застраховки, мита).

3.3 Всички цени, обезщетения и неустойки за Купувачите не включват данък върху добавената стойност (ДДС) както и други данъци или такси. Данък върху добавената стойност, ако е дължим, ще бъде добавен при фактуриране на доставената стока.

3.4 Ако не е договорено друго, купувачите приемат да извършат плащанията в 7 (седем) дневен срок от издаването на фактура за продажба.

3.5 Цените са определени съгласно фабричните разходи, валидни в момента на сключването на договора, като цената на вложен материал, заплати и други. Ако след сключването на договора възникнат обстоятелства, които водят до увеличаване на разходите, Янев Инженеринг запазва правото да коригира съответно цените. Правото за промяна на цената се отнася включително и не само при въвеждане или увеличаване на мита, данъци, увеличаване на разходите за закупуване на суровини и материали, увеличаване на транспортни разходи и застрахователни разходи.

3.6 При неспазване на сроковете за плащане Янев Инженеринг има право да начисли лихва за забава в размер на 10 (десет) процента върху основния лихвен процент на БНБ и независимо от отговорността на Купувача за просрочието да претендира разходите за извънсъдебно изпълнение, както и обезщетение за претърпените вреди. Обезщетенията за забавено плащане се дължат автоматично, без необходимостта от уведомяване на Купувача и без да се засягат правата ни за възстановяване на други щети, считано от датата, следваща датата за плащане или края на срока за плащане, посочени във фактурата или определени в договора. В последния случай Янев Инженеринг има право да претендира, съответно да задържи като неустойка уговорени авансови плащания, но при всички случаи не по-малко от 50% от продажната цена. Задължението за плащане на неустойката не ограничава правото на Янев инженеринг да претендира вреди в размери, по-големи от неустойката.

3.7 Янев Инженеринг има правото да разваля едностранно договори с писмено предизвестие с незабавен ефект и/или да изисква авансово плащане или представяне на обезпечения когато:
(i) купувачът не e изплатил дължимо вземане по фактура в 25 дневен срок от издаването;
(ii) финансовото състояние на Купувача е влошено до такава степен, че съгласно мнението на Янев Инженеринг застрашава способността на Купувача да изпълни своите задължения за плащане към Янев Инженеринг;
(iii) купувачът е в процедура по несъстоятелност.
Купувачът не може да претендира обезщетение на основание горните действия на Янев Инженеринг.

3.8. Прихващане на вземания със задължения на Янев инженеринг са допустими, само ако е налице изричното писмено съгласие на Янев Инженеринг за конкретен случай и произтичащия от него точен размер на подлежащата на прихващане сума.

IV. Доставка

4.1 Доставките се извършват EX WORKS (франко завода съгласно Incoterms 2010) като това е и мястото на изпълнение.

4.2 Сроковете на доставка са примерни и са необвързващи. Янев Инженеринг не носи каквато и да е отговорност за възможни закъснения от страна на превозвачи.

4.3 Освен ако писмено не е уговорено друго, Купувачът е длъжен да приеме частична доставка, както и доставка на стоки с незначителни отклонения или дефекти, доколкото те не намаляват годността за тяхното обикновено или за предвиденото в договора употребление.

4.4 Купувачът е длъжен да окаже необходимото съдействие за приемането на стоката. При забава за приемане Купувачът е длъжен да заплати разходите по складирането на стоката независимо от другите възможни претенции, които Янев Инженеринг може да има.

4.5 В случай на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, както и при други събития извън контрола на Янев Инженеринг, които могат да възпрепятстват доставката, Янев Инженеринг запазва правото:
(i) да удължи срока на доставка, или, доколкото тези обстоятелства и събития сериозно застрашават изпълнението на поръчката или го правят невъзможно,
(ii) да се откаже частично или напълно от поръчката, без да дължи неустойка на Купувача.

4.6 Без да са изброени изчерпателно, прояви на непреодолима сила са: пожар, природно бедствие, наводнение, смущения в производството или транспорта, повреда на машини или спиране на завода, стачни действия, мерки на държавни институции като ограничения на вноса и износа, недостиг на материали и енергия.

V. Запазване на собствеността

5.1 Янев инженеринг запазва собствеността си върху доставените стоки, независимо от основанието за доставка, до окончателното изплащане на дължимата цена от страна на Купувача.

5.2 Ако Купувачът е в забава с плащанията, както и ако е неизправен с оглед настоящите Общи условия или на сключения на тяхно основание договор, Янев Инженеринг има право по всяко време, без да прекратява договора, да иска незабавно връщане на стоките. В този случай Купувачът е длъжен да върне стоките съгласно DDP завода на Янев Инженеринг (Incoterms 2010). Всички разходи на Янев Инженеринг във връзка с възвръщането на владението върху стоките се дължат от Купувача.

5.3 В случай че Купувачът смеси или преработи стоки, които подлежат на връщане, Янев Инженеринг придобива съответно право на съсобственост и права върху крайния продукт пропорционално на стойността на съответните смесени или преработени стоки.

VI. Преминаване на риска

6.1 Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката преминава върху Купувача от момента, в който стоката бъде предадена, а при доставка за Купувач от други населени места – от момента, в който тя бъде предадена на спедитор или на превозвач, съобразно условията за доставка.

6.2 В случай на връщане на стоки, рискът преминава върху Янев Инженеринг от момента на предаването на стоката на място, определено от Янев Инженеринг, като стоката следва да бъде доставена съгласно DDP (Incoterms 2010).

VII. Опаковка

7.1 Опаковка, която е предоставена под наем от нас, остава собственост на Янев Инженеринг. Предоставената под наем опаковка подлежи на връщане в добро състояние в определения от нас срок. Ако опаковката не бъде върната в определения срок или бъде унищожена или повредена, Янев Инженеринг има право, без предизвестие, да фактурира на Купувача разходите по подмяната й, при което Купувачът става собственик на подменената опаковка, или да фактурира на Купувача разходите по възстановяване на опаковката в нейното първоначално състояние, както и да предяви иск срещу Купувача за обезщетение за причинените вреди.

7.2 В случай на опаковка, която е предоставена от Купувача, Купувачът отговаря за нейното качество и съответствие с нуждите на доставката.

7.3 Явен Инженеринг не носи отговорност за инциденти, които са възникнали във връзка с опаковка, която подлежи на тестване, когато собствеността й е прехвърлена на Купувача или опаковката не е върната преди датата, на която е трябвало да бъде извършен тест за нейните качества.

VIII. Отговорност

8.1 Янев Инжетеринг отговаря за причинени вреди само в случаите на умисъл или груба небрежност, като Купувачът носи тежестта на доказване за това. В този случай размерът на отговорността се ограничава до степента на предвидимите щети, типични за такъв договор но не повече от 100 % (сто процента) от цената на договора.

IX. Гаранция за недостатъци

9.1 След като приеме стоката, Купувачът е длъжен да я прегледа в срок от 5 дена и незабавно да уведоми Янев Инженеринг за открити недостатъци. Ако не направи това, стоката се смята одобрена.

9.2 Янев Инженеринг гарантира, че доставяните стоки съответстват на публикуваните спецификации към момента на изпращането на стоките.

9.3 Гаранционният срок е 1 месец след преминаването на риска.

9.4 Купувачът приема да даде на Янев Инженеринг подходящ срок за отстраняване на дефекта или за замяна на дефектните стоки. При навременно и основателно съобщаване за недостатъци, Янев Инженеринг има правото по свой избор да предостави на Купувача замяна на дефектната стока или да предостави кредитен ваучер.

9.5 Купувачът не може да търси отговорност за дефекти в случай на:
(i) незначително отклонение от уговореното качество, доколкото то не намалява годността за обикновеното или за предвиденото в договора употребление;
(ii) естествено износване;
(iii) вреди вследствие на небрежност при получаването на стоките.

9.6 Изключени са претенции и при неправилна употреба или преработка на стоките.

9.7 При преработка на стоките Купувачът губи правото да претендира за обезщетение вследствие на неспазване на гаранциите.

9.8 Предявяването на дефекти не освобождава Купувача от задължението му за заплащане на цената на доставените стоки. Неизпълнението на това задължение ще се счита за неизвършване на плащане с всички последствия от това.

X. Общи

10.1 В случай че отделни разпоредби на настоящите Общите условия се окажат недействителни, това не води до недействителност на останалите уговорки на Общите условия.

10.2 Отказът от право от страна на Янев Инженеринг по настоящите Общи условия няма да се счита за валиден, ако не е заявен в писмена форма и няма да се счита за отказ от това право или други права в бъдеще.

10.3 Отказ от права от страна на Янев Инженеринг по отношение на нарушение на настоящите Общи условия от Купувача, няма да бъде считан за отказ от права по отношение на последващи нарушения от страна на Купувача на тези Общи условия.

10.4 За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

10.5 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. При невъзможност за постигане на съгласие, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.