Проект на Янев Инженеринг с проект по ОП Иновации и конкурентоспособност

Янев Инженеринг ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-3.004  Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите. Основните цели на проекта са да подобрим ресурсната ефективност на предприятието чрез прилагане на нова технология за лазерно рязане на метал, както и да привлечем и други преработвателни предприятия в страната да предприемат подобни инициативи / мерки за подобряване на ресурсната ефективност на производството.

В рамките на проекта е предвидено закупуване на нова технология за фибролазерно рязане на метални листи, свързана с по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на образуваните отпадъци. Общата стойност на проекта е 813 600.00 лв., от които 484 092.00 лв. европейско и  85 428.00 лв. национално съфинансиране, а периодът на изпълнение е от 19.11.2018г. до 19.11.2019г.