Проект за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

На 14.07.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.073-3335-C01. ЯНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е бенефициент по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Проектът е насочен към постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места, чрез осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.